Betalingsvoorwaarden

In de meeste gevallen gaat de nota van uw behandelingen rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Bent u niet aanvullend verzekerd, dan zijn de kosten van de behandelingen voor uw eigen rekening en dient u zelf zorg te dragen voor de afhandeling van de nota.

1. Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.
2. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen uiterlijk 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt.
3. De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoeding en leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.
4. Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarvoor deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
5. Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd om administratiekosten in rekening te brengen.
6. Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Allen met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,00 alles exclusief omzetbelasting.

Comments are closed.